Salærberegning

Mange oppfatter det som dyrt å gå til advokat. Virkeligheten er imidlertid at det ofte er dyrere å la være. Som oftest er det fornuftig å klargjøre problemstillinger, fakta og ønsker før det floker seg til.

Svært ofte kan man avverge uenighet, konflikter og tvister hvis man på forhånd avklarer og tar høyde for det. Dette gjelder særlig i arveoppgjør.

Vi beregner som hovedregel salær etter medgått tid. Du vil alltid få en spesifisert timeliste lagt ved fakturaen, som viser hva tiden er gått til.

Timesatsen varierer fra den fastsatte fri rettshjelpsatsen, for tiden kr 970,- + mva  og opp til ca kr. 2.100,- + mva, beroende på sakstype.

Utlegg til gebyrer, kopiering, etc. kommer i tillegg.

Fri rettshjelp:

Noen sakstyper kan dekkes under den offentlige ordning med fri rettshjelp. Det være seg fritt rettsråd (advokatbistand utenfor domstolen) eller fri sakførsel (bistand ved domstolsbehandling). Dette gjelder sakstyper som økonomisk oppgjør ved separasjon og skilsmisse, barnefordeling, samværsavtaler i forbindelse med fellesbarn. Likeledes kan det tilstås ved oppsigelse av husleieforhold, oppsigelse i arbeidsforhold, barnevern ved nemndsbehandling, klagesaker etter folketrygdloven, mv.

Fri rettshjelp dekker som oftest kun en minimumsbistand med et begrenset antall timer.

Personer med lavere brutto årsinntekt enn kr 246.000,- og lavere lignet formue  enn kr. 100.000,- kan ha krav på å få dekket advokatbistand på det offentliges regning. Er man ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er kr 369.000,- for ektefeller og andre som lever sammen  og har felles økonomi. Nettoformuesgrensen er også da kr 100.000,-.

Rettshjelpforsikring:

De fleste villa-, hjem-, bil- og båtforsikringer har bestemmelser om forsikringsdekning av advokatutgifter.

Dekningen begrenser seg gjerne til kr 100.000,- inkl.mva med mindre gjenstanden det er tvist om har en mindre verdi. I slike tilfelle er det tvistegjenstandens verdi  som begrenser forsikringsdekningen.

Det må betales en egenandel på fra ca. kr 2.500 til ca kr 4.000 kroner. I tillegg må forsikringstageren betale 20% av det overskytende. Spesifiserte regler fremgår av forsikringspolisen. Det er blant annet regler om hvilke typer tvister som dekkes.