Hvilke saker tar vi?

NAV-saker

Vårt kontor har lang erfaring i behandling av spørsmål vedrørende alle typer ytelser innen trygdesystemet. Etter et avslag på søknad om en ytelse fra NAV er det ofte tilrådelig å oppsøke advokat for en vurdering av hvordan saken står; hvorvidt det har noen hensikt å klage eller anke avslaget. Det hender dessuten at ytelser som det bør søkes om, er uteglemt. Videre nevnes at vi også bistår i feilutbetalingssaker.

Hvis klagen gis medhold så er utgangspunktet at forvaltningen skal dekke salæret fram til vedtak er truffet. Eventuelt kan det være tale om fri rettshjelp dersom vilkårene for det er oppfylt.

Erstatningsrett – personskade – trafikkuhell – yrkesskade

Trafikkuhell innebærer ofte kompliserte vurderinger av skadevirkning, årsakssammenheng, erstatningsutmåling og eventuelt skyldspørsmål. Vi kan vurdere de ulike aspekter i slike tilfelle. Ikke strev med dette selv – oppsøk kyndig juridisk bistand. Forsikringsselskapet er ofte forpliktet til å dekke utgiftene til slik juridisk bistand. En annen mulighet er dekning over rettshjelpforsikringen som ofte er inkludert i ordinær villa/innbo-forsikring.

Yrkesskader reiser ofte kompliserte faktiske og juridiske  problemstillinger. Nødvendig juridisk bistand er som hovedregel  dekningsberettiget  under yrkesskadeforsikringen.

Forsikringsrett

Forsikringsselskaper kan være krevende motparter, og infløkte vilkårsbestemmelser er ofte opphav til mange tvister om forskringsutbetaling, både for tingskade (bilskade, brannskade, innbruddsskade, skade på reise, etc.) og personskade (ulykkesskade/sykdom, yrkessykdom eller -skade, sykdom/skade på reise, behandlingsskader hos lege, sykehus, tannlege m.v.)

Familierett / arv/ skifte

Området dekker svært mange problemstillinger, herunder oppløsning av ekteskap/samboerskap, forsikringsrett, samværsordninger, barnebidrag, underholdsbidrag, samboeravtaler, ektepakter, testament, arveoppgjør, etc. Klargjør helst formuesforholdene før problemene oppstår. Det blir gjerne billigere enn å rydde opp i konflikter i etterhånd. Vi arbeider også mye med barnevern og fører saker for Fylkesnemndene for barnevern.

Kontraktsrett

Vi behandler saker vedrørende alle typer av kontrakter og eventuelt erstatningsspørsmål i forbindelse med disse. Mangler ved kjøp og salg av fast eiendom er et stadig tilbakevendende problemkompleks. Utgifter til advokatbistand dekkes ofte over rettshjelpforsikringen. Forsikre deg om at korrekt kompensasjon utbetales.

Arbeidsrett

Konflikter i ansettelsesforhold, oppsigelse og avskjed er ofte psykisk belastende og mange finner det tilfredsstillende å overlate problemene til advokat. Usaklig og ugyldig oppsigelse, mangelfull utbetaling av lønn og feriepenger ved oppsigelse er problemer som går igjen ved arbeidskonflikter. Trakassering på arbeidsplassen forekommer og kan i grove tilfeller utløse erstatningsansvar for arbeidsgiver eller den som trakasserer. Regelverket rundt arbeidsforhold er omfattende og komplisert. Det er også spesielle klagefrister og frister for å rette krav mot arbeidsgiveren som du må forholde deg til.

Boligrett

Området omfatter tvister om leiekontrakter, usaklig oppsigelse, utkastelse, etc. Den nye husleieloven gir sterkere beskyttelse for leietageren enn før og også nye problemstillinger som kan være vanskelig å forholde seg til både som utleier og leietaker.

Forvaltningsrett

Av og til kommer man i konfliktforhold med offentlige myndigheter. Det være seg i byggesaker, nabotvister, spørsmål omkring kommunale tjenester, offentlige tillatelser eller forbud, konsesjoner og påbud etc. Forvaltningen følger til dels andre rettsregler enn ellers i samfunnet. Fortolkningen av disse kan innebære komplekse vurderinger som ofte er uvant for folk flest.

Kausjons- og garantirett

Et noe spesielt rettsområde som de færreste stifter bekjentskap med, men som kan være svært dramatisk i uheldige tilfelle. Kan du unngå å stille kausjon for noen så gjør det, selv om vedkommende står deg nær. Kausjoner har en lei tendens til å bli aktuelle på tidspunkter når man minst venter det og til tross for forsikringer fra låntakeren. En god regel er å ikke stille kausjon for gjeld du ikke har råd til å betjene selv. Banker og andre profesjonelle er pålagt en informasjonsplikt overfor deg som kausjonist. Denne informasjonsplikten pålegger finansinstitusjonen blant annet å opplyse om risikoen ved å stille kausjon, kausjonens størrelse, hva kausjonen skal sikre, mislighold av lånet, etc.

Inkasso og tvangsinndrivelse

Vi yter også bistand ved inkasso og tvangsinndrivelse, enten du er debitor eller kreditor.

Dette er de rettsområdene vi jobber mest med til daglig. Vår kompetanse er imidlertid ikke begrenset til disse, men spenner over de fleste rettsområder og problemstillinger.